Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu

Piłsudskiego 37, 38-540 Zagórz

 

Nabór

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Dyrektor  Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu ogłasza otwarty  i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy.

 1. Stanowisko pracy

Menadżer kultury w Centrum Kultury „Foresterium” przy ul. Klasztornej w Zagórzu

   - liczba stanowisk pracy: 1,

   - wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy,

   - przewidywany termin zatrudnienia: III kwartał 2021 r.

 1. Nazwa i adres instytucji kultury:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu

ul. Piłsudskiego 37, 38-540 Zagórz

 1. Wymagania związane z w/w stanowiskiem pracy:

- obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,

- wykształcenie wyższe

- znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przepisów prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego;

- zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- 5 - letni staż pracy w jednej z form organizacyjnych działalności kulturalnej, o której mowa w art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

- umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników.

 1. Wymagane dokumenty:

- CV i list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zał. nr 1,

- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

- kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe,

- koncepcja kierowania Centrum Kultury „Foresterium”,

- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - zał. nr 2,

- oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz o zgodzie na przetwarzanie danych, których podanie było dobrowolne  - zał. nr 3.

 1.  Sposób i termin składania wniosków:

Wymagane dokumenty (z oznaczeniem nadawcy) należy: składać w zamkniętej kopercie do dnia  30 lipca 2021  r. do  godziny 12:00, w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu   w Zagórzu, ul. Piłsudskiego 37, 38-540 Zagórz         

lub

przesłać pocztą do dnia 30 lipca 2021  r. na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu, ul. Piłsudskiego 37, 38-540 Zagórz,  oferta musi wpłynąć do godziny 12:00 w tym dniu.

z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko: Menadżer kultury w Centrum Kultury „Foresterium”.

Oferty pracy, które wpłyną do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu, po terminie, tj. po godzinie 12:00 w dniu 30 lipca 2021 roku nie będą rozpatrywane.

Dokumenty osób niezakwalifikowanych będą przechowywane przez okres  3 miesięcy od dnia zakończenia naboru na  stanowisko tj. od daty zamieszczenia wyników naboru w BIP. Na wniosek kandydata dokumenty mogą zostać odebrane osobiście przed upływem wyżej wymienionego terminu . Po upływie terminu przechowywania, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 1. Pozostałe informacje:

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej - Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu, www.mgokis.zagorz.pl

 

Klauzula informacyjna dla kandydata dotycząca przetwarzania danych osobowych

oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu, ul. Piłsudskiego 37. 38-540 Zagórz.

2.   Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: mateusz.piszko@onet.pl

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z procesem rekrutacji pracowników na podstawie art. 6, ust. 1, pkt c RODO.

4.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, a jedynie organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji. Po ustaniu procesu rekrutacji w stosunku do osób niezatrudnionych dane osobowe będą usuwane, natomiast dane osobowe pozyskane od osób zatrudnionych trafią do teczek akt osobowych i przetwarzane będą zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

7.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

9.   Podanie tych danych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości ubiegania się o zatrudnienie (art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.).

 

zał. nr 1

KWESTIONARIUSZ DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

Imię (imiona) i nazwisko………………………………………………………..............................................................

Data urodzenia …………………………………………………….………………...............................................................

Dane kontaktowe (telefon, email) ...................................................................................................

(wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie)

 

Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na  określonym stanowisku)  ................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

 

…………………………………………………………………………………………................................................................

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

 

Kwalifikacje zawodowe (gdy jest one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na  określonym stanowisku)................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności)

 

Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy  określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) .................................................................................……………………………………………….………………………………………….......................................………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

 

7.Dodatkowe dane osobowe , jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z

 

przepisów szczególnych.........................……………………………………………………………………………………………

 

 

 …………………….................                                                                       …………………….…...…………..………………

   (miejscowość i data)                                                                                   (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

zał. nr 2

 

 

 

Oświadczenie

 

o niekaralności i o korzystaniu z pełni praw publicznych

 

Ja niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………….…………………………….

zamieszkały(a) ………………………………………………………………………………………………………..

legitymujący(a) się dowodem osobistym ……………………………………………………………………

wydanym przez………………………………………………………………………………………………………….

świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 kodeksu karnego,

Oświadczam iż,

nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

posiadam pełną zdolność do czynności prawnych

korzystam z pełni praw publicznych.

 

 

…………………………………                                                                                         …………………………………………..

(miejscowość, data)                                                                                                                            (podpis)

 

 

zał. nr 3

 

 

 

………………………………………………………………………

 (miejscowość, data)

 

……………………………………………………………….

 (imię i nazwisko kandydata)

 

……………………………………………………………….

(data i miejsce urodzenia)

 

……………………………………………………………….

(adres zamieszkania)

 

 

 

Oświadczenie

 

o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydata dotyczącą przetwarzania danych osobowych  oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu w celach rekrutacyjnych.

 

  ………………………………………………………..

                    (podpis kandydata)

 

 

 

 

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 176
Utworzono dnia: 25.06.2021

Historia publikacji

 • 29.06.2021 13:33, Administrator
  Edycja strony: Nabór
 • 25.06.2021 11:02, Administrator
  Dodanie załącznika: Kwestionariusz osobowy- zał. nr 1
 • 25.06.2021 11:01, Administrator
  Dodanie załącznika: Oświadczenie o niekaralności - zał. nr 2